درس شیرین http://amolriazi.mihanblog.com 2018-11-16T04:57:28+01:00 text/html 2016-03-04T05:18:43+01:00 amolriazi.mihanblog.com رضا سبزی کار جلسه سوم گروه ریاضی شهرستان آمل تشکیل شد http://amolriazi.mihanblog.com/post/58 <div style="text-align: center;"><font size="4">چهارشنبه 12 اسفند جلسه سوم تشکیل شد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و راجع به جشنواره تدریس برتر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">بالاتر بردن کف نمره های ورودی رشته ریاضی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و برگزاری امتحان هماهنگ ریاضی 2</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">و چگونگی شرایط اعزام به خارج بحث شد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8241738334/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B5%DB%B2%DB%B1%DB%B4%DB%B2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8241738276/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B1%DB%B4%DB%B4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8241738192/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B5%DB%B2%DB%B5%DB%B2%DB%B8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8241738192/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B5%DB%B2%DB%B5%DB%B2%DB%B8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8241738150/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8241738084/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8241738026/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B2%DB%B3%DB%B8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8241737942/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B6.jpg" alt="جلسه سوم"></div> text/html 2015-12-18T04:08:22+01:00 amolriazi.mihanblog.com رضا سبزی کار جلسه دوم گروه ریاضی تشکیل شد http://amolriazi.mihanblog.com/post/57 <div style="text-align: center;"><font color="#330099" size="4">جلسه دوم گروه ریاضی در موعد مقرر یعنی شنبه 14 آذر تشکیل شد</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330099" size="4">مبحث اصلی جلسه چگونگی و عناوین پیشنهادی کتاب جدیدالتالیف سال دهم بود</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330099" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8228549084/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B5_%DB%B1%DB%B5%DB%B5%DB%B6%DB%B2%DB%B0.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#330099" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330099" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8228548968/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B5_%DB%B1%DB%B5%DB%B5%DB%B5%DB%B3%DB%B8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8228548926/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B5_%DB%B1%DB%B5%DB%B5%DB%B5%DB%B2%DB%B0.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#330099" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8228548692/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B5_%DB%B1%DB%B5%DB%B5%DB%B4%DB%B5%DB%B5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#330099" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330099" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330099" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330099" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#330099" size="4"><br></font></div> text/html 2015-11-15T19:18:24+01:00 amolriazi.mihanblog.com رضا سبزی کار کتاب جدید ریاضی سال سوم متوسطه اول http://amolriazi.mihanblog.com/post/56 <div style="text-align: center;"><a href="http://chap.sch.ir/books/3680" target="" title=""><font size="5" color="#3333ff">کتاب ریاضی سال نهم</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="4">پایه سوم متوسطه اول</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">که فصل 4 آن باید بررسی و تجزیه تحلیل شود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div> text/html 2015-11-15T18:51:30+01:00 amolriazi.mihanblog.com رضا سبزی کار جلسه اول گروه ریاضی آمل تشکیل شد( برای رویت بقیه تصاویر کلیک کنید) http://amolriazi.mihanblog.com/post/55 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8222939318/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B5_%DB%B0%DB%B8%DB%B5%DB%B3%DB%B4%DB%B1.jpg" alt=""></div> text/html 2015-11-15T18:45:58+01:00 amolriazi.mihanblog.com رضا سبزی کار نمونه برگ بازدید و نظارت بر فعالیت دبیر http://amolriazi.mihanblog.com/post/54 <div style="text-align: center;"><font size="4">فرم زیر برگه بازدید از دبیران است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">که باید پر و لحاظ شود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8222937976/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF.pdf.html" target="" title=""><font size="5" color="#3333ff">کلیک کنید</font></a></div> text/html 2015-11-15T18:39:16+01:00 amolriazi.mihanblog.com رضا سبزی کار برنامه عملیاتی گروه ریاضی استان مازندران سال تحصیلی 94-95 http://amolriazi.mihanblog.com/post/53 <div style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8222937400/barnamh" target="" title=""><font color="#3333ff">برنامه عملیاتی گروه ریاضی استان مازندران</font></a></div> text/html 2015-10-31T04:16:01+01:00 amolriazi.mihanblog.com رضا سبزی کار طرح درس سالیانه مخصوص دفتر کلاسی http://amolriazi.mihanblog.com/post/52 <div style="text-align: center;"><font size="6">به نام خدا </font>&nbsp; &nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">درس <font color="#cc0000">جبر و احتمال</font> سال سوم ریاضی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تعداد صفحات:121 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تعداد فصل: 4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تعداد جلسه: 28 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ساعت هفتگی: 2</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8220123118/%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87.pdf.html" target="" title="جبر و احتمال"><font color="#000099">دانلود طرح درس سالیانه جبر و احتمال</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">درس <font color="#990000">هندسه 2</font> سال سوم ریاضی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تعداد صفحات : 160 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تعداد فصل: 4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تعداد جلسه: 42 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ساعت هفتگی : 3&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8220123292/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87_2.pdf.html" target="" title="هندسه 2"><font color="#000099">دانلود طرح درس سالیانه هندسه 2</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">درس <font color="#990000">حسابان</font> سال سوم ریاضی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تعداد صفحات: 196 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تعداد فصل: 5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تعداد جلسه : 56 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ساعت هفتگی : 4</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8220123450/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_docx%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86_.pdf.html" target="" title=""><font color="#000099">دانلود طرح درس سالیانه حسابان</font></a></div> text/html 2015-10-20T21:34:46+01:00 amolriazi.mihanblog.com رضا سبزی کار جدول زمانی جلسات گروه ریاضی سال تحصیلی 94-95 به روز شد http://amolriazi.mihanblog.com/post/50 <table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="4"><b>جلسه <br>&nbsp;</b></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="4"><b>زمان&nbsp;<br><br></b></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="4"><b>مکان&nbsp;<br><br></b></font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<font color="#990000" size="3">اول</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3"><font color="#3333ff">پنج شنبه <br>14 آبان 94 &nbsp;<br>&nbsp;ساعت 8:30 صبح</font></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font color="#009900" size="3">ساختمان گروه های آموزشی</font>&nbsp;</td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<font color="#990000" size="3">دوم</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font color="#3333ff" size="3">&nbsp;شنبه <br>14</font><font color="#3333ff" size="3"> آذر 94 &nbsp;<br>&nbsp;ساعت 3 بعداز ظهر</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<font color="#009900" size="3">ساختمان گروه های آموزشی</font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<font color="#990000" size="3">سوم</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3" color="#3333ff">چهار شنبه <br>12 اسفند 94 <br>&nbsp;ساعت سه بعدازظهر&nbsp;</font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;">&nbsp;<font color="#009900" size="3">ساختمان گروه های آموزشی</font></td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font color="#990000">&nbsp;<font size="3">چهارم</font></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;<font color="#3333ff">سه شنبه <br>7&nbsp;اردیبهشت95 <br>ساعت 4 بعداز ظهر</font></font></td><td style="text-align: center; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 33.3333%;"><font size="3">&nbsp;<font color="#009900">ساختمان گروه های آموزشی</font></font></td></tr></tbody></table> text/html 2015-03-17T03:13:24+01:00 amolriazi.mihanblog.com رضا سبزی کار معرفی یک وبلاگ کارا http://amolriazi.mihanblog.com/post/35 <font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;وبلاگ &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><a href="http://amolmath.blog.ir/" target="" title="">&nbsp;http://amolmath.blog.ir</a><font size="3">&nbsp;به استاد شعبانی تعلق دارد&nbsp;</font><div><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; وبلاگی زیبا و کارا ...</font> </div> text/html 2015-03-16T13:49:49+01:00 amolriazi.mihanblog.com رضا سبزی کار اسامی اعضای محترم هسته های تخصصی( در حال تکمیل) http://amolriazi.mihanblog.com/post/34 <font color="#006600" size="3">هسته های تخصصی دروس ریاضی شهرستان آمل تشکیل شد</font><div><font color="#006600" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" size="3">گفتنی است که تشکیل این هسته ها مراحل اولیه خود را طی می کند و هنوز قطعی نشده لذا قابل ویرایش خواهد بود.</font></div><div><font color="#006600" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" size="3">جداول اسامی هسته های تخصصی &nbsp;</font><a href="http://s4.picofile.com/file/8177405634/2%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84.pdf.html" target="" title="هسته تخصصی">کلیک کنید</a></div> text/html 2015-02-06T22:13:46+01:00 amolriazi.mihanblog.com رضا سبزی کار معرفی یک سایت مفید http://amolriazi.mihanblog.com/post/24 <font color="#006600" size="3">اگه دنبال نرم افزار و کتاب های هوشمند و یا محتوای الکترونیکی جهت تدریس بصورت IT می گردید سایتهای azinboard و azinbook</font><div><font color="#006600" size="3">پیشنهاد ماست</font></div><div><font color="#006600" size="3">در این سایتها حتی کتاب درسی بصورت ورق زن هم برای دانلود موجود است</font></div><div><font color="#006600" size="3">بهتر است خودتون ببینید ...</font></div> text/html 2015-02-02T17:00:14+01:00 amolriazi.mihanblog.com رضا سبزی کار معرفی یک سایت مفید http://amolriazi.mihanblog.com/post/23 <font color="#006600" size="3">شما برای تهیه یک نرم افزار خاص به کجا مراجعه می کنید؟</font><div><font color="#006600" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" size="3">پیشنهاد ما سایت &nbsp;حامی رایانه است.</font></div><div><font color="#006600" size="3"><br></font></div><div><font color="#006600" size="3">این سایت به چندین زبان دنیا، آخرین ورژن نرم افزارهای مهم و پرکاربرد را همراه با کرک آن در قالب دسته بندی مشخص ارائه می کند.</font></div> text/html 2015-02-02T16:39:34+01:00 amolriazi.mihanblog.com رضا سبزی کار معرفی یک نرم افزار مفید http://amolriazi.mihanblog.com/post/22 <font color="#993399" size="3">انتقال متن یا نوشته ای که توام با فرمولهای ریاضی باشد از یک سیستم به سیستم دیگر اغلب دردسر ساز است زیرا بخاطر تفاوت سیستم عامل ها و ورژن های نرم افزاری دو سیستم،فرمولها و نوشته ها جابجا شده و بهم میریزد!&nbsp;</font><div><font color="#993399" size="3">چاره کار تبدیل کردن نوشته ها به pdf است</font></div><div><font color="#993399" size="3">ولی در آفیس مایکروسافت ذخیره یک فایل ریاضی بصورت pdf بدون مشکل نیست</font></div><div><font color="#993399" size="3">پیشنهاد بنده استفاده از نرم افزارکم حجم و کارای dopdf &nbsp;با ورژن 7 یا بیشتر است</font></div><div><font color="#993399" size="3">کار کردن با این نرم افزار کاملا ساده است&nbsp;</font></div><div><font color="#993399" size="3">کافیه فایل مورد نظر را با جستجو از مستطیل سه نقطه ای در کادر صفحه اول وارد کنید و سپس روی creat کلیک کنید نرم افزار از شما نوع و ابعاد و محل ذخیره فایل پی دی اف شده را میپرسد و ...</font></div><div><font color="#993399" size="3"><br></font></div> text/html 2015-02-02T16:21:54+01:00 amolriazi.mihanblog.com رضا سبزی کار معرفی یک سایت مفید http://amolriazi.mihanblog.com/post/21 <font color="#330099" size="3">اغلب اوقات لازم است که &nbsp;یک صفحه از سایتی را بطور کامل با تمام متون و تصاویر، ذخیره کنیم&nbsp;</font><div><font color="#330099" size="3">برای اینکار سایت web2pdf گزینه مناسبی است</font></div><div><font color="#330099" size="3">کافیست آدرس صفحه مد نظر را از نوار آدرس کپی کرده و در کادر این سایت وارد کنیم&nbsp;</font></div><div><font color="#330099" size="3">با کلیک بر روی convert to pdf &nbsp;تمام صفحه مورد نظر بطور کامل و دقیق و به صورت pdf آماده ذخیره شدن میشود&nbsp;</font></div><div><font color="#330099" size="3">اکنون شما میتوانید با کلیک روی قسمت دانلود، فایل مربوطه را بر روی سیستم خودتان ذخیره کنید.</font></div> text/html 2015-01-20T19:07:14+01:00 amolriazi.mihanblog.com رضا سبزی کار معرفی یک سایت مفید http://amolriazi.mihanblog.com/post/20 <font color="#000066" size="3">سایت زیرقادر است &nbsp;به صورت آنلاین حل معادلات،محاسبات پیچیده ریاضی و حتی مشخصات توابع و رسم آنها را انجام دهد.</font><div><font color="#000066" size="3">فرضا حل معادله x^7-11x^4+71x^2+105=0 که تقریبا برای ما خیلی دشوار به نظر میاد برای این سایت کاری ندارد! کافیست داخل کادر مربوطه معادله را نوشته و روی آیکون سمت راست داخل کادر کلیک کنید...<br></font><div><font color="#000066" size="3">یه سر به این سایت همه فن حریف بزنید حتما تعجب خواهید کرد!</font></div><div><font color="#000066" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#000066" size="3">www.wolframalpha.com&nbsp;</font></div> </div>